Rekrutacja

Kategoria: Rekrutacja

Nabór Elektroniczny

Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!

Już niedługo dokonasz wyboru dalszej drogi edukacji. To bardzo ważny moment, który może w przyszłości wpłynąć na Twoją karierę zawodową. Mamy nadzieję, że zainteresowała Cię nasza oferta i już niedługo powitamy Cię w szeregach pierwszoklasistów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie.

Podobnie jak w zeszłym roku nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzony będzie drogą elektroniczną.

Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej możesz samodzielnie wygenerować podanie, a następnie wypełnione złożyć wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły. Wzór podania oraz informacje dotyczące elektronicznego naboru znajdziesz na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno/.

 

WAŻNE DATY DLA GIMNAZJALISTY !!!

 • od 8 maja do 9 czerwca 2017 r. – składanie przez kandydatów wniosków do wybranych szkół ponadgimnazjalnych;
 • od 6 do 9 czerwca 2017 r. – zmiana preferencji wyboru szkoły/oddziału;
 • 23 czerwca (piątek) i 26 czerwca (poniedziałek) 2017 r. w godzinach 7.30 - 15.30 i 27 czerwca (wtorek) w godzinach 7.30 - 15.00 – przyjmowanie dokumentów (oryginały lub kopie): świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;
 • 30 czerwca 2017 r. do godziny 10.00 - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;
 • od 30 czerwca 2017 r. – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;
 • od 30 czerwca do 5 lipca 2017 r. w godz. 7.30 – 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wcześniej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • 7 lipca 2017 r. do godz. 10 – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły. Lista zawiera informację o liczbie wolnych miejsc.

Jeśli jednak napotkasz problemy możesz zgłosić się do siedziby naszej szkoły i tu na miejscu dyżurująca osoba wyjaśni wszystkie wątpliwości oraz pomoże w wypełnieniu podania. Szczegółowe informacje o terminie naboru i godzinach dyżurów oraz wymaganych załącznikach do podania uzyskasz osobiście w sekretariacie szkoły, telefonicznie pod numerem (013) 43 223 19, na naszej stronie internetowej www.zsp2krosno.pl lub na naszym Facebooku https://www.facebook.com/pages/ZSP-Nr-2-Krosno

Do podania należy dołączyć:

 • świadectwo Ukończenia Gimnazjum,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE,
 • zaświadczenie o praktyce (dotyczy pracowników młodocianych Zasadniczej Szkoły Zawodowej),
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia,
 • 2 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane na odwrocie),
 • odpis skrócony aktu urodzenia (do wglądu).

 

 Technikum

Wymagania:

 • osiągnięcie progu punktowego za: egzamin gimnazjalny, ocenę z języka polskiego oraz trzech przedmiotów wybranych przez szkołę, z których uczeń osiągnął najwyższą ocenę,
 • inne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie.

 

Ukończenie technikum umożliwia zdobycie trzech dokumentów:

 • dyplomu technika – potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie,
 • świadectwa dojrzałości umożliwiającego podjęcie studiów,
 • świadectwa ukończenia Technikum.

Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania:

 • uzyskanie praktyki w wybranym zawodzie, w zakładzie państwowym, spółdzielczym, prywatnym lub na warsztatach szkolnych potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez pracodawcę,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie.

 

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia zdobycie dwóch dokumentów:

 • świadectwa ukończenia szkoły,
 • dyplomu czeladniczego i/lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Informacje dodatkowe

Nasza szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu w zawodach: fryzjer, kucharz, krawiec (praktyka bezpłatna, zajęcia odbywają się na warsztatach szkolnych /fryzjer, krawiec/ lub placówkach żywienia zbiorowego /kucharz/). Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu jako pracownicy młodociani korzystają z następujących uprawnień pracowniczych: wynagrodzenie za pracę; opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; wliczenie okresu zatrudnienia i nauki do stażu pracy; zasiłek chorobowy za zwolnienie lekarskie; prawo do urlopu wypoczynkowego.

Odsłony: 2029